vrijdag 9 januari 2015

Gij zult beelden maken

Een oproep aan moslims en ongelovigen

Wat me in de huidige discussies opvalt is dat het zo veilig blijft allemaal. Iedereen herhaalt met de nodige emotie, ‘je suis charlie’. Een potlood tegenover een kalasjnikov en dergelijke raken helemaal de kern niet. Die tekeningen zijn wel scherp, raak en creatief maar het zijn geen wapens. Ze dragen niet bij aan de strijd tegen het opleggen van een vreemde wet, maar men verkeert in de veronderstelling dit wel te doen. Wat kan een ware gelovige zo'n prent nou schelen, dat raakt hen niet.

Waar het om gaat is dat ze ons, het westen hun eigen wetten opleggen boven de onze, over de onze heen. Want, Allah Akbar! en dat geldt voor de hele schepping, dus zeker voor de hele mensenwereld. Mohammed mag niet afgebeeld worden. Doe je dat wel dan stel je een tegendaad. Dan kom je op voor je eigen wetten en cultuur en laat je je niet hun wet voorschrijven. Dan strijd je onze strijd. Niet door een pennetje in de lucht te houden, hoe dramatisch en pakkend dat ook mag zijn.

Wat gebeurt hier nou eigenlijk. De ‘ware gelovigen’ houden zich aan hun heilige boek waarin staat dat van het allerhoogste geen afbeelding gemaakt mag worden. Waarom zou dat zijn? Wat ik kan bedenken is om de reden dat dat niet kan. Het oneindige, grenzeloze kan niet begrensd worden met een beeld want dat is per definitie begrenzing. Een afbeelding is dan een verafgoding. Dat wat afbeeldbaar is, is begrensd en dus niet onbegrensd en dus is het niet het allerhoogste, dus zit je fout als je het allerhoogste afbeeld. Zo simpel is dat. Profeten en mystici wilden het volk voor deze misvatting behoeden. Ik ga er in deze redenering van uit dat Allah als het allerhoogste of allergrootste gezien moet worden dat boven alles uitgaat.

Mohammed

Een van de strijdpunten tussen de christelijke leer en de islamitische is dat christus niet god is en ook niet de zoon van god, behalve in de zin dat iedereen een kind van god is. Mohammed is een mens zoals wij, geen god of een bijzondere zoon van god zoals de christenen dat van christus claimen. Een gewoon mens dus, zij het een mens om een voorbeeld aan te nemen. Een perfecte mens. Maar geen god, geen allerhoogste. Dat te beweren zou heiligschennis zijn. Dat zou de fout zijn die de christenen ook maken en dat willen ze natuurlijk niet.

Afbeeldingen maken is afgoderij

Dit is de te verwachten verdediging als je een mohammedaan ( =‘ware gelovige’ ) zegt dat van mohammed dus eigenlijk best een afbeelding gemaakt zou mogen worden want hij is god niet. ‘Ik mag Mohammed niet afbeelden want ik zou hem dan verafgoden' schijnt in dat geloof de voor mij niet te volgen logica te zijn. Waarom wordt mohammed op dit punt van beeldverbod aan god gelijkgesteld terwijl hij toch eerst en vooral een mens is die nagevolgd moet worden. Kent men in de Islam dan geen verschil tussen aanbidden en vereren, vraag ik me dan af?

Beeld en cultuur

Wanneer het gaat om het allerhoogste, ondenkbare en onkenbare is een beeldverbod wel te begrijpen. Echter men zou zich moeten realiseren dat er ook geen innerlijke beelden van gemaakt kunnen worden. Er kan aan het allerhoogste geen eigenschap toegeschreven worden want het gaat boven ons bevattingsvermogen uit. Van deze betekenis die ik wel kan volgen merk ik bij de mohammedanen echter niets. Ze vatten het uiterlijk en materieel op en dat op een zo fanatiek blinde manier dat degenen die hun leven geven voor de verdediging van dit dogma door grote groepen moslims worden geëerd en bewondert. Onderwijl wel terroristische aanslagen veroordelen en 'dit is niet mijn islam' roepend.

Wij in de westerse cultuur verbeelden van alles, het betekent voor ons geen verafgoding in spirituele of religieuze zin. We weten dat beelden de echte werkelijkheid niet kunnen omvatten. Beelden en verbeeldingen veranderen daarom ook steeds, hetgeen duidt op verandering van opvatting, op verandering van inzicht. Het duidt op een levende geest in plaats van een versteende geest. Door beelden van mohammed te maken en zelfs van allah zou de islamcultuur in beweging komen. Het gaat helemaal niet alleen om spotprenten en satire. Het gaat om beweging van de geest, om verbeelding en dan vernieuwde verbeelding enzo verder. Kom op gematigde moslims, aan de slag! Je hoeft helemaal geen beledigende beelden te maken, het kan ook fatsoenlijk.

Wanneer moslims deze oproep niet aannemen dan wil ik ze er op wijzen dat ze zichzelf zo apart houden en zich dit moeten herinneren bij aanklachten over apartheid, tweedracht en discriminatie. De niet moslims zouden zich moeten realiseren dat wij ons niets van hun wetten hoeven aan te trekken. Wij kunnen mohammed en allah in ons referentiekader opnemen zoals we dat ook doen met jezus, boeddha, lao tzé of krishna. Hun wet geldt alleen voor hen als gelovigen, niet voor ons. Willen ze geen beelden maken dan gaan ze toch lekker geen beelden maken zou ik zeggen. Maar schrijf ons de wet niet voor.

Aanvulling: In NRC van 10 Jan. tekent Ruben L. Oppenheimer een mohammed die 'je suis charlie' op zijn T-shirt toont, op pagina 13. Dat is nog eens de pen hanteren. Was dit nou maar gedaan door een 'niet mijn Islam' twitterende moslim. Laten we kijken wat daar de komende tijd gebeurd.

Aanvulling op 15 januari

Uit een artikel van Robin de Wever in dagblad Trouw van vandaag neem ik deze zinsnede:

"Velen gingen het afbeelden van de profeet zien als een risico. Wie de profeet schilderde, was maar één stap verwijderd van persoonsaanbidding, en dat was godslastering. Aanbidding kwam alleen toe aan God. Mohammed was, hoe belangrijk ook, slechts een mens. Afbeeldingen werden al snel taboe."

Het artikel laat goed zien dat de koran nergens het afbeelden van mohammed verbiedt. Wel zijn er uitspraken over in de ahadith, dat zijn teksten over de handel en wandel alsmede vermeende uitspraken van de profeet. De sharia is maar gedeeltelijk op de koran gebaseerd en vooral op de ahadith. Oelema's interpreteren de koran aan de hand van deze laatste geschriften en baseren daarop hun regels en fatwa's. Oelema's zijn gestudeerde en geleerde uitleggers, die overigens onlangs door Al Sisi vermanend werden toegesproken, zie mijn vorige artikel op dit blog.

Mohammedanen volgen de regels, de uitleggingen en de fatwa's van deze geleerden op. Zelfstudie, zelf uitleggen, je eigen hart, geweten en intuïtie volgen onafhankelijk van de leer is arrogantie tegenover mohammed en allah. De zonde van hoogmoed is natuurlijk een heel belangrijk vergrijp in deze godsdienst van onderwerping.

Sterk staan in het geloof en de geleerden volgen is beter, je eigen geweten en hart volgen is twijfel. En twijfel is niet best, zie deze soera 3:7, die zegt hier weergegeven in een eigen samenstelling van vertalingen:

“Hij is het die u de schrift (het boek) heeft nedergezonden; er zijn verzen in die fundamenteel en onoverdrachtelijk zijn in hun betekenis, zij vormen de grondslag van het boek (wettelijke verplichtingen en strafwetten), anderen zijn zinnebeeldig (allegorisch) en overdrachtelijk. Maar degenen in wier hart dwaling (twijfel) is gaan na wat er meerzinnig (symbolisch – allegorisch) van is in begeerte naar verzoeking en in begeerte naar uitlegging ervan. Maar niemand kent de juiste uitleg dan Allah – en degenen die vast gegrondvest (stevigstaand) zijn in kennis, die zeggen: “Wij geloven er in; het geheel is (het is alles) vanwege onze heer”, en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben (dan de verstandigen)”.

Het lijkt niet erg halal te zijn om te beginnen aan zelf nadenken en uitleggen. Je moet dan kennelijk te rade gaan bij de stevigstaanden en verstandigen in kennis. En wat wordt hier gezegd over die verstandigen? Dat het degenen zijn die geloven. Zij “geloven er in”, staat er en zij verzekeren ons ervan dat de totale leer een gehele eenheid is.

Wat een grip op het zieleleven en wat een gesloten systeem wordt hier gecreëerd. Wat betekent dit voor mensen met een open, nieuwsgierige en creatieve geest? Wat een wantrouwen van Mohammed en Allah spreekt hieruit naar hun gelovige volgelingen. Wat een strak, streng en totalitair bewind. Wat een spirituele gevangenis creëert dit.

Dit wekt in mij geen respect op, alleen heilige verontwaardiging en kritiek. Ik tolereer het maar voor respect moeten de moslims zelf zorgen. Respect is een onwillekeurige zielsbeweging die opgewekt wordt in de ontmoeting met waarheid, schoonheid en goedheid. Itjihad (vernieuwing en vrijheid van uitleg, persoonlijke waarheidsvinding) op wat voor niveau dan ook zou daar voor kunnen zorgen.

Verder verscheen vandaag nog een goed artikel op DDS van Leon de Winter over de wetten van Allah. De Winter leest soera's hier in hun context. Mohammedanen halen vaak bepaalde soera's of delen daarvan uit hun context om de vredelievendheid van hun godsdienst en cultuur aan te tonen. Ze trekken altijd aan het kortste eind omdat de oelema uiteindelijk toch gelijk krijgt. Bijvoorbeeld dat onthoofding of ophanging inderdaad niet mag maar dat is dan omdat het in een Islamitische staat moet worden uitgevoerd en door hunzelf moet worden verordoneert. Maar er zijn meerdere scholen en meerdere geleerden. Mohammed wilde niet dat zijn godsdienst hiërarchisch zou zijn zoals het christendom. Zijn opzet werkte niet of misschien maar heel even. Er ontwikkelde zich een elite, de oelema. Maar voor een bindende functie daarvan bieden mohammeds uitgangspunten te weinig steun. Een moslim is directe verantwoording schuldig aan Allah en het lijkt onderdeel van de leer om zich daar eerder aan te onderwerpen dan aan de geleerden. Zie deze uitspraak van de student in het eerste artikel op dit blog: "De Imam heeft daar niets mee te maken". Klik hier In de praktijk blijkt dat 'ware gelovigen' wel ergens een Imam vinden die fatwa's geeft maar hun believen. De oelema's distantiëren zich en voila, de 'ware religie van de vrede' is weer gered. Het resultaat van die horizontale islam is dat iedereen het daar voor het zeggen lijkt te hebben en dat ook doet. Het gevolg daarvan zien we in de huidige islamitische wereld.

donderdag 8 januari 2015

Oorlog: Sisi tegen Isis

.....men komt niet eens zo ver als Al Sisi.

In een reactie en discussie reeks op een artikel van Bart Schut vandaag reageerde ene Harry met:

“Al-Sisi heeft een dappere nieuwjaarsspeach gesproken waaraan Merkel een puntje kan zuigen".

“Is it possible that 1.6 billion people (Muslims worldwide) should want to kill the rest of the world’s population—that is, 7 billion people—so that they themselves may live?” he asked. “Impossible.” “You imams (prayer leaders) are responsible before Allah. The entire world—I say it again, the entire world—is waiting for your next move because this umma (a word that can refer either to the Egyptian nation or the entire Muslim world) is being torn, it is being destroyed, it is being lost—and it is being lost by our own hands.”

Eindelijk een Islamiet die kritisch durft te zijn en de schuld durft te leggen bij de eigen groep. (….)

Bij interesse kijkt u hier: Sisi on Islamic thinking

Inderdaad, laat dit een oorlog zijn tussen Sisi en Isis. De Islam moet inderdaad worden aangesproken en dan vooral hun leidsmannen. Zij dragen de verantwoordelijkheid om hun Islam ideologie te zuiveren. Zij zouden kritisch moeten kijken naar hun heilige teksten en de uitleg daarvan. De dogmatiek en het fanatisme komen daar vandaan. Gelovigen identificeren zich daarmee en richten hun leven daarop in. Niet alleen dat maar vooral dat hun gewetensvorming daarop is gestoeld is van het grootste belang. Aan de vruchten kent men de boom. Als men steeds maar rotte vruchten moet veroordelen kan men toch onderhand wel eens naar de boom zelf gaan kijken. Misschien valt daar iets te snoeien? Misschien moet men het zaad eens onder de loep nemen?

Het blijft me opvallen, ook nu in alle reacties; het blijft aan de oppervlakte, alle kritiek blijft veilig. Wat is er makkelijker dan geschokt reageren en moord en doodslag veroordelen. Vervolgens gaat men zichzelf en elkaar ‘in de hand houden’ want ‘anders doen we precies wat zij willen’. Ja, dat zal wel maar verder lijkt het niet te gaan. Ik heb geen een verontwaardiging gehoord over hoe het toch kan dat moslims hun wet toepassen op de hele wereld, op ongelovigen, de arrogantie van dat geloof zag ik nergens aan de kaak gesteld. Dat is toch duidelijk een spiritueel en geestelijk imperialisme. Ongelofelijk, men komt niet eens zo ver als Al Sisi.

Het zal de angst zijn natuurlijk.

Men laat zich inpakken door gelovigen als Alforkani die zijn best doet om de rotte vruchten van zijn moskeeboom te scheiden zonder die aan kritiek te onderwerpen. Hij houdt de heilige teksten waar hij in gelooft voor puur, zuiver en gods woord waar per definitie niks mis mee kan zijn.

De imams, de geestelijke leiders van de Islam zouden een voorbeeld moeten nemen aan de westerse cultuur. Honderden, misschien wel duizenden mensen zijn aan westerse universiteiten gepromoveerd op proefschriften die gaan over de oorsprong van anti-semitisme in het christendom. De bijbel en de evangeliën werden en worden op de snijtafel gelegd. En er wordt gepubliceerd over de bijdrage en zelfs de schuld van het christendom aan kolonialisme en racisme.

Het enige wat Islamgeleerden doen als ze dat lezen is ja knikken en het beamen. Met de vinger naar de ongelovige wijzen. Vervolgens blijven ze hun eigen straatje schoonwassen en verdedigen. Als het niet meer lukt mekkert men in slachtofferschap, verdedigt zich met smoezen, voelt zich beledigt en ontsteekt in woede. En de uitvoering daarvan laat men aan het met eergevoel doordrenkte voetvolk van de testosteronbrigade over. Want zo werkt dat dan uit.

Naschrift op 11 - 02 - 2014

Ibrahim Issa, TV presentator in Egypte refereert aan (bovenstaande) uitspraken van Al Sisi en confronteert de Al Azhar geleerden met hun taak in deze moderne tijd.

Klik hier!

Naschrift 16 - 02 - 2015

Al Sisi is inderdaad een gewapende strijd aangegaan met Is, klik hier.

maandag 5 januari 2015

Kolonisten of immigranten

Hoe vreemd is het nou eigenlijk dat mensen denken aan kolonisering bij het zien van (vooral mohammedaanse) immigranten?

Op 4 januari 2015 nam een Oosterijks-Turkse hoogleraar het volgende in de mond: “Veel buitenlandse staten beschouwen ons als hun koloniën”. Kijk (op 7:05 min) hier

Dat geeft de burger moed om het kolonistische gedrag dat ik meen te bespeuren nu eens onder woorden te brengen in een artikel. Eerder was ik hier bang voor, vond ik het te schokkend. Bovendien had Wilders het woord koloniseren ook al eens gebruikt maar dan in zijn bekende ‘een regel’ stijl. Misschien kan er nu gewoon over gediscussieerd worden.

Wat is het beeld van een kolonist?

*Woont in een vreemd land waar hij geen wortels heeft

*Heeft zijn eigen kalender en jaartelling

*Draagt zijn eigen typische kleding

*Eet zijn eigen typische voedsel

*Spreekt zijn eigen taal

*Heeft zijn eigen geloof

*Ziet om zich heen de heidenen

*Trouwt alleen binnen eigen geloof of ras en nooit met een inboorling(e) tenzij die zich tot het geloof en cultuur van de kolonist bekeert, of tenminste beloofd dat de kinderen in de eigen cultuur worden opgevoed

*Wil het liefst in het thuisland begraven worden en als dat niet kan dan tenminste op een ‘eigen begraafplaats’ in het nieuwe land

*Behoudt het paspoort van zijn thuisland

*Behoudt financiële en economische banden met het thuisland

*Het thuisland heeft grote financiële voordelen en belangen bij de situatie

*Vanuit het thuisland wordt druk uitgeoefend en gestuurd op cultuur en politiek

*Vervult militaire dienstplicht in het thuisland

*Behoudt zijn eigen rechtssysteem en stelt eigen rechtbanken in. Dit brengt enkele andere aspecten van kolonialisme in gedachten namelijk:

*Enclave vorming

*Volksplantingen, een veelzeggend woord uit die tijd

*Cultuurverbetering en volksverheffing voor de heidenen/inboorlingen

*Een eigen geschiedschrijving van het ‘nieuwe land’. Bijv. in plaats van ‘we hebben hard gewerkt om iets te bereiken’, ‘we hebben hard gewerkt om dit land er na de oorlog bovenop te helpen, de inlanders wilden het vuile werk niet doen’. Vergelijk dit met een immigratie land als de V.S. in Amerika, ook trotse verhalen over hard werken, 2 of 3 banen hebben enz. maar geen herschrijving van de geschiedenis en wel identificatie met die geschiedenis.

*Het thuisland weigert om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Weigert tegelijkertijd de paspoorten van haar onderdanen terug te nemen/ongeldig te verklaren ten gunste van het nieuwe paspoort/ontvangstland. Op die manier heeft het oude thuisland blijvend (generaties lang) de mogelijkheid om de eigen wet van het land van origine te blijven toepassen.

*Politieke partijen in het nieuwe land voeren vanuit het thuisland gestuurde politiek.

Deze lijst valt beslist nog verder aan te vullen.

Naar mijn idee vertolkt die Oostenrijkse hoogleraar de gevoelens van de Duitse demonstranten in bijvoorbeeld pegida.

Hier nog een link naar een video bericht van een Duits Joodse man die zijn mening geeft over Pegida, de nieuwjaartoespraak van Merkel en de Europeanen oproept wakker te worden. Ondertussen blijkt echter de link geblokkeerd te zijn.

Dit artikeltje is ook verschenen op de site Veren Of Lood, waar ook enkele reacties te vinden zijn: Kijk daarvoor hier.