maandag 6 april 2015

Destructief “modern” clangedrag in Nederland.

Op 22 maart 2014 schreef ik op dit blog een reactie (hier te lezen) op Chris Rutenfrans' artikel in de Volkskrant genaamd ‘Denken in groepen is achterlijk’. Dat artikel was een reactie op Wilders’ bekende ‘minder Marokkanen’ uitlokking van enkele dagen daarvoor, op 19 maart. In mijn reactie op Rutenfrans’ artikel verwees ik via een link naar dit onderhavige artikel van Mellema. Het bleek mij onlangs echter dat die link niet meer werkte. Gelukkig heb ik ooit dit artikel zelf opgeslagen en kan ik het nu weer als link doorgeven op mijn eigen blog. Om die reden staat dit artikel hier nu. Ik heb Stefan Mellema niet kunnen opsporen. Mocht hij bezwaar hebben tegen dit gebruik van zijn artikel dan hoor ik dat wel. Ad Rek
.

Destructief “modern” clangedrag in Nederland

Door Stefan Mellema, 26 November 2007

Als we de neiging van veel autochtone Nederlanders om toch maar vooral elkaar, maar niet onze allochtonen te bekritiseren eens bekijken vanuit het perspectief van de evolutiebiologie, dan wordt opeens het één en ander duidelijk. Zo had u het waarschijnlijk nog niet bekeken!

Wel hard optreden en roepen om harde actie tegen vandalistische scholieren, maar niet tegen de straatterroristen. Wel rechts hard aanvallen op vermeende discriminatie van minderheden maar niet net zo hard de onverdraagzaamheid van een groeiende groep medelanders aan de kaak stellen. Wat is er toch aan de hand met Nederland? Is het slechts angst voor en de onzekerheid over de „nieuwe“ culturen, of is er meer aan de hand? Het probleem gaat veel dieper. Het ligt op een primitief en evolutionair bepaald niveau waar we ons allen maar niet aan kunnen onttrekken: Het menselijke clangedrag!

De huidige mens is het meest intelligente „beest“ op deze aardbol. Dat het zo ver is gekomen heeft veel te maken met een gedurende vele tienduizenden jaren geperfectioneerde samenlevingsvorm: De clan!

In de prehistorie was het leven geen pretje. Vijandige stammen, roofdieren, honger, koude, dodelijke ziekten, en niet-1,2,3-dodelijke parasieten waardoor je als het even tegenzat je je hele miserabele en vaak korte leven verzwakt en pijnlijdend rondliep. Maakte je echter deel uit van een groep mensen, dan steeg de kans om te overleven en je voort te planten significant. Voldoende grote groepen werden minder snel aangevallen en hadden veel minder last van roofdieren. Bovendien konden ze door een goed afgestemde taakverdeling en de daarmee gepaard gaande specialisering per persoon meer voedsel verzamelen dan een eenling, wat o.a. zeker cruciaal was om bijvoorbeeld in Europa, de winter door te komen. Leden van een clan waren vaak fitter, gezonder, sterker. Iets wat dan weer hielp om succesvoller te zijn bij de jacht, het verzamelen en het grootbrengen van de kinderen. Hoe langer de ouders overleefden hoe succesvoller de nakomelingen waren. Sterker nog, hebben de kinderen zowaar grootouders dan stijgt de overlevingskans nog verder!

Eén van de grootste zorgen van de mens in die tijd was dan ook om vooral niet verstoten te worden door de rest van de clan, want dat stond dan vaak gelijk aan je doodvonnis. Je moest er dus voor zorgen geliefd en nuttig te zijn en te blijven voor de groep. Een simpele daad om je geliefd te maken in de groep kunnen we al bij de apen ontdekken: Elkaar vlooien. De mens was in aanleg slimmer en ontwikkelde over lange tijd een heel arsenaal aan methoden om aan de profitabele binding met de groep te kunnen werken. Dat we vandaag de dag talen kunnen spreken, een uitgebreide mimiek en lichaamstaal hebben, en daarbovenop allerlei complexe emotioneel intelligente omgangsvormen ontwikkeld hebben, komt simpel en alleen omdat we daarmee ons overleven binnen de clan konden en nog steeds kunnen „verzekeren“.

Maar door een emotionele binding aan de groep bereikte men nog meer: Een hechte groepsband hield de clan ook in moeilijke tijden bij mekaar, waardoor juist de sociaalste clans konden overleven omdat die het stabielst waren. Sociaal gedrag was dus voordelig voor zowel het individu als de clan. Een win-win situatie! (Maar er zit een addertje onder het gras zoals u verderop kunt lezen.)

Oorspronkelijk bestonden de clans vooral uit families. Waarbij de genetische verwantschap leidde tot opofferingsgezindheid, ook wel altruïsme genoemd. Liefde, hoe hard en koud dit ook mag klinken is dus gewoon een bindingsfactor die we in de loop van onze evolutie hebben „opgepikt“, omdat dit ons als soort succesvoller maakte (wat natuurlijk niets afdoet aan de schoonheid van liefde!). Later werden de groepen mensen groter, vooral toen de landbouw werd ontwikkeld en men het zich kon veroorloven zich ergens te vestigen (jagers waren nomaden omdat een jachtgebied snel uitgeput was). In de groeiende nederzettingen kwamen steeds meer families samen. Om toch met elkaar uit te komen had men vanaf toen meer dan alleen altruïsme op grond van de bloedband nodig. Vooral in de nederzettingen werden daarom alle vormen van taal ontzettend belangrijk om conflicten vreedzaam op te lossen. Omdat rebellen de interne vrede verstoorden en dus in principe de samenhang bedreigden waren ze nooit geliefd. Dat we vandaag de dag noch steeds rebellen (klokkenluiders, ja zelfs andersdenkenden kun je hiertoe rekenen) kennen hangt ermee samen dat ook zij een nuttige functie vervulden (en nog steeds vervullen!), oa om de clan tijdig tegen dreigende gevaren te waarschuwen (wat dan weer bijdroeg aan het succes van de clan).

Vandaag de dag kunnen de meesten van ons niet meer één bepaalde clan aanwijzen waarvan we deel uitmaken. De moderne mens begeeft zich gedurende zijn leven in en door vele clans en clanstructuren: De familie, de school, het voetbalteam, de politieke partij, de gemeente, het land, de religieuze gemeenschap, alle mogelijke clubs. Deze zijn in principe allemaal als clans te identificeren, en wel zodra we ons als deel van een bepaalde groep voelen. We voelen ons thuis in het voetbalteam, de kerk, de moskee, de partij, bij deze krant, bij die televisiezender, enz.

En na vele tienduizenden jaren zitten we muurvast aan onze drang tot altruïsme en vriendelijk, sociaal te zijn tegenover elkaar om maar die clanvrede te kunnen bewaren. De aanleg voor deze gedragingen zijn in ons genoom (de gehele verzameling genen) verankert. Nu begrijpt u misschien ook waar die angst bij velen voor eenzaamheid vandaan komt... Tegelijkertijd zitten we ook muurvast gelijmd aan onze afkeer van rebellen (klokkenluiders, andersdenkenden, enz.) omdat die de vrede, de sociale cohesie kunnen bedreigen. En ja, en dan sluimert er in ieder van ons ook nog eens een potentiële „rebel“....

Als je als clan bedreigd word is het eerste waar je naar kijkt de vrede in de eigen groep. Want eendracht is inderdaad macht. Samen sta je sterk... ook tegenover de vijand. Dat heeft de evolutie ons bewezen en zo heeft de evolutie ons geselecteerd. Duikt er in het territorium, bijvoorbeeld afgebakend door de landsgrenzen van de clan „Nederland“, een als mogelijke bedreiging opgevatte nieuwe clan op, dan zullen de rebellen zich hier als eerste tegen weren en de clan waarschuwen. Of dit nou als terecht of niet wordt ervaren door de meerderheid van de clan, hangt af van de dynamiek in de clan.

Als je in een clan zit die al tijden voorspoed kent en gevrijwaard is gebleven van gewapende conflicten, dan overheerst het op eenheid gerichte groepsgedrag. De agressieve alfamannetjes binnen de clan zijn sociaal gecastreerd en beetje bij beetje wordt hen hun oorlogstuig weggenomen (ze vervullen volgens de pacifistische meerderheid in de clan geen belangrijke functie meer). In een clan (samenleving) die in slaap gewiegd is door langdurige vrede is de verdedigingsdrang en territoriumdrang weggeëbd. Altruïsme en socialisme overheersen en bepalen de toon in de clan. In zo’n atmosfeer hebben clan-interne rebellen het altijd moeilijk en worden de eerste en meest luidruchtige rebellen vaak verstoten of zelfs gedood, en worden de vriendelijke rebellen genegeerd. Alleen de meest doortastende en verbaal agressiefste rebellen hebben een kans. Maar alleen als ze op een achterban kunnen rekenen die zo groot is dat het voor de clan niet meer mogelijk is deze groep uit te stoten zonder dat dit zware consequenties zal hebben. Van dit soort rebellen kun je dan alleen nog maar afkomen door ze te vermoorden of met alle mogelijke trucs van de achterban te isoleren..... Vaak opereren zowel de rebellen als de anti-rebellen echter met enige voorzichtigheid. De rebel omdat hij het liefst niet uitgestoten wil worden door zijn gedrag, maar ook de anti-rebellen omdat die ervoor beducht zijn zelf op een gegeven moment ervan beschuldigd te worden dat ze de eenheid op het spel zetten.

Maar er speelt meer: Een clan die al lang geen oorlog heeft gekend maar wel veel voorspoed is veel opener naar buiten toe. Dit biedt de kans aan opportunisten, waaronder uitbuiters en groepen die niet geïnteresseerd zijn in het behoud van de clan, zich in te nestelen en te groeien ten koste van de oorspronkelijke clan. Als de meerderheid van de clan beseft dat het aantal opportunisten zo groot is geworden dat ze een bedreiging is gaan vormen voor de sociale cohesie is het al vaak te laat voor een vreedzame oplossing (alleen door stevige concessies te doen en het territorium op te delen kan men nog vreedzaam uit elkaar gaan). De groeiende nieuwe clan bedient zich daarbij, zolang zij klein en zwak is, van een bekend biologisch fenomeen om zo weinig mogelijk op te vallen: behavioural mimicry. De nieuwe clan veinst mee te doen, maar doet dit in feite niet of nauwelijks (in ieder geval te weinig). Dit al dan niet meedoen is meetbaar! Een nieuwe clan die grotendeels assimileert gaat op in de oude clan. Een nieuwe clan die niet assimileert zal vanuit het puur evolutionaire oogpunt niet(!!!!) deel uitmaken van de clan! Niet, not, nein, non, no, njet! Punt! Maar behavioural mimicry is natuurlijk niet alleen aan "vreemde" clans voorbehouden. Het komt ook veelvuldig voor binnen de eigen clan en vermindert zo het succes van deze groep mensen.

De tragiek van de menselijke soort is dat zij vast zit aan alle eigenschappen die de evolutie haar meegegeven heeft. Maar deze eigenschappen staan ons allen niet ten aller tijde zomaar ter beschikking. Ze zijn vaak, zeker als het op gedrag aankomt, slechts latent aanwezig in onze genen (genotype). Vele van deze eigenschappen moeten door elke generatie, door ieder mens geoefend worden (resulterend in gedrags-phenotypes). Alleen die clans die op gezette tijden gedwongen worden hun territorium af te bakenen en te verdedigen zullen voor een lange periode succesvol zijn omdat praktisch alle generaties „weerbaar“ zijn gemaakt. Alle andere clans lopen door een te lang durende vrede uiteindelijk het risico ten onder of tenminste door een diep dal te gaan, omdat zij alleen nog maar bestaan uit een reeks van generaties die slechts altruïsme en socialisme heeft gepraktiseerd.

Dat velen in de "Nederlandse clan" de mond vol hebben van „de open samenleving“ en het bestaan van een Nederlandse identiteit ontkennen, duid erop dat de Nederlandse clan al zover is gekomen dat zij het afbakenen en verdedigen van het territorium aan het opgeven is. Dat klinkt allemaal zeer nobel en vredelievend natuurlijk, maar een open samenleving zonder identiteit heeft op termijn geen overlevingskans zolang er nog steeds clans zijn met een sterke identiteit, die binnen die open samenleving hun eigen territorium afbakenen, steeds uitbreiden, en bereid zijn deze met geweld te verdedigen.

Het overgrote deel van de clan Nederland is niet bereid andere clans te bekritiseren, en als deze geweld gebruiken niet bereid deze clans het vuur aan de schenen te leggen. Tegelijkertijd is zij wel bereid binnen de eigen clan hard tegen rebellen op te treden, en lijkt nu zowaar zelfs bereid hard op te treden tegen de eigen nakomelingen (scholieren) maar niet tegen die van de andere clans. Dit is dus de typisch evolutionair bepaalde reactie van de mens op dreigend gevaar: Eerst orde op zaken stellen in de eigen clan, desnoods met geweld!

Want dat bijvoorbeeld de islam deel zou uitmaken van de Nederlandse clan lijkt niet te kloppen. Het klopt ook niet als je naar de reacties van de clan Nederland kijkt: Als de moslims echt deel uit zouden maken van de Nederlandse clan zouden ze net zoveel harde kritiek te verduren moeten krijgen als de rechtse oppositie. Dan zouden de straatterroristen (verbaal) net zo hard aangepakt worden als de vandalistische scholieren. Dan zou de islam net zoveel kritiek te verduren krijgen als het christen- en jodendom. Dat de clan Nederland zo vriendelijk is voor bepaalde andere clans is omdat ze bang is voor deze clans. En dat ze zo onvriendelijk is voor de eigen rebellen (in dit geval scholieren, rechtse politici, luidruchtige andersdenkenden, etc) omdat ze bang is dat de sociale cohesie in de eigen clan Nederland bedreigd wordt. De clan Nederland is dus niet alleen bang voor andere clans maar ook voor haar eigen rebellen. Maar de uiteindelijke agressie richt zich vaak slechts tegen de rebellen van de eigen clan!

Maar als u nu denkt dat dit allemaal automatisch tot een totale oorlog moet leiden heeft u het mis. De evolutie heeft laten zien dat er verschillende oplossingen zijn. Het is goed mogelijk dat al deze oplossingen uiteindelijk helemaal vanzelf zullen intreden: De clan Nederland valt uit elkaar (de polarisering is in volle gang, de hoeveel groepen en hoe groot deze groepen zullen zijn is moeilijk te voorspellen); clans vergroten en verdedigen hun eigen territoria (zijn bepaalde clans al lang mee bezig); gewapende conflicten tussen clans, gedeeltelijke assimilatie over en weer, etc.

Er kan uiteindelijk een nieuwe agressievere "clan Nederland“ ontstaan die bestaat uit mensen die wel een territorium gaan afbakenen en verdedigen; en als er twee elkaar vijandig gezinde clans bestaan die elkaars territorium betwisten is een gewapend conflict voorgeprogrammeerd.

De evolutie wint altijd want zij heeft alle tijd. Elke politiek, of zij nu links of rechts of anders is heeft een houdbaarheid van slechts enkele generaties, want zij is als een druppel in de oceaan van de tijd en wordt weggespoeld met de eerste de beste nieuwe golf. Alleen een clan Nederland die zich daarvan volledig bewust is en blijft, die onafhankelijk van de heersende politieke stroming de moed heeft zijn territorium af te bakenen en te verdedigen tegen andere clans, en bereid is echt naar zijn rebellen te luisteren en daaruit consequenties te trekken heeft een zekere beperkte eeuwigheidswaarde. Alle andere clans zullen eerder vroeger dan later ten ondergaan.

Ik heb het over een "beperkte eeuwigheidwaarde", want van welk politiek of religieus pluimage dan ook, we zijn eigenlijk toch allemaal maar onthaarde holbewoners in een keiharde wereld. Vroeger kwamen de rebellen vooral van "links", nu komen ze steeds vaker van "rechts", en wie weet uit welke hoek de toekomstige rebellen komen. En we zijn dan wel de meest intelligente soort, maar of we ook de meest succesvolle zijn? Ik denk het niet. Als ook de laatste menselijke clan uitgestorven zal zijn (over een paar miljoen jaar gok ik even) lopen vele insecten inclusief de kakkerlakken waarschijnlijk nog steeds rond. Deze beestjes overleven zelfs de harde straling na atoomexplosies. En wat heet intelligent als je mekaar voortdurend loopt uit te moorden? Maar als elke rechtgeaarde holbewoner ben ook ik zo egoïstisch dat ik vrij wil kunnen leven en dat mijn nakomelingen dit ook zouden moeten kunnen. Ik heb dus geen andere keus dan te kiezen voor de clan die het beste bij me past. En de evolutie (of de schepper zo u wilt) bepaald dan achteraf wel of dit de juiste keuze was.

Geraadpleegde literatuur (oa):

- Human evolutionary genetics, origin, peoples and disease. Jobling, Hurles and Tyler-Smith. 2004 Garland Publishing.

- The Molecule Hunt. Archeology and the search for ancient DNA. Jones. 2001 Penguin books Ltd.

- Evolutionary Biology. Futuyama. 3rd edition. 1998 Sinauer Associates, Inc.

- Evolutionary Analysis. Scott and Freeman. 3rd edition. 2004 Pearson Prentice Hall.

- Evolution. The four Billion Year War. Majerus et al. 1996 Addison Wesley Longman Ltd.

- The Blind Watchmaker. Richard Dawkins. 1986 Penguin Books Ltd.

- Primal leadership. Realizing the Power of Emotional Intelligence. Daniel Goleman et al. 2002 harvard Business School Pres, Boston.

- Die letzten Tage von Europa. Ein Kontinent verändert sein Gesicht. Walter Lacqueur. 2006 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.

vrijdag 20 maart 2015

Blij

Blij in plaats van bezorgd, dat is nog eens een transformatie. In een discussie onlangs maakte een vriend naar mij de volgende opmerking: “Gelukkig dat een koeweiti jou nog blij kan maken, geniet van je blijdschap.” Ik had hem dit; klik hier doorgestuurd.

Laat ik een paar in mijn ogen verheugende ontwikkelingen doorgeven.

In een eerder opstel over Al Sisi van Egypte die naar ik hoopte de strijd met Isis zou aangaan gaf ik een filmpje door dat hier graag herhaal; Klik hier.

En hier.

In Egypte gebeuren dingen die enige hoop geven. Weliswaar kan het de goedkeuring van de westerse goedzakken niet wegdragen. Die hadden niet door dat het volk in het midden oosten met vrijheid niet hetzelfde bedoelden als wij hier en dachten dat ze werkelijk rijp waren voor democratie. Nu is er weer een autoritair bestuur, dat de moslimbroederschap bestrijd. Daar ben ik blij mee want die moslimbroederschap staat voor mij voor het tegenovergestelde van broederschap. Zij zijn namelijk voor broederschap op basis van o. a. onderscheid van godsdienst en geslacht. Wij in het westen houden het op broederschap zonder onderscheid van godsdienst en geslacht (o.a.).

Al Sisi blijkt momenteel bezig om 27.000 moskeeën in Egypte te sluiten, lees daarover hier.

Dat is nog eens aanpakken. Natuurlijk is dat helemaal niet democratisch, maar wachten tot de cultuurpsychologische groei zo ver is dat het wel democratisch zou kunnen zou volgens mij veel meer doden en lijden kosten dan deze aanpak. Het is niet alleen niet-democratisch, bovenstaande getuigd natuurlijk van mijn ongeduld en ook van mijn moeite met hun recht op hun eigen proces en dus hun eigen godsdienstoorlogen en strijd zoals wij dat in het westen wel mochten hebben, dat geef ik toe.

Ik geef toe dat ik trots en 'zie je nou wel' plezier voel, ego natuurlijk maar ik wil het toch even vertellen. Jaren geleden noemde ik moskeeën (in samenhang met bepaalde gebedsdiensten) opbomplaatsen, waar gelovigen zich (geestelijk en spiritueel) konden opladen en opbommen om dat vervolgens op fysiek niveau te gaan waarmaken. In dit artikel lees je dat nu ook in Egypte openlijk gesproken wordt over: ‘Mosques are timebombes’, iets wat ik toentertijd met angst en beven opschreef. Nu ben ik met deze Egyptische ondersteuning niet zo bang meer. Hoewel.... eerlijk gezegd heeft het er ook mee te maken dat ik er ondertussen achter gekomen ben ha ha, dat bijna niemand dit blog leest….

Wie weet misschien gaat Al Sisi iets doen dat Kemal Atatürk ongeveer een eeuw geleden in Turkije deed en hetgeen nu zo succesvol door Erdogan om zeep geholpen wordt. Dat laatste is een gevolg van de westerse naïviteit en onbekendheid met de Islamitische opvatting van vrijheid en democratie.

Eerder al was er op internet een artikel te lezen met de naam; "Moslim hervormers verdienen respect". Klik voor het gehele artikel hier. Ik neem daaruit het volgende over:

“Manji, Nawaz en Jasser willen dat moslims leren omgaan met kritiek en dat ze hun eigen geloof durven te analyseren en vragen durven te stellen. Zij doen dit met gevaar voor eigen leven. Dr. Jasser heeft bijvoorbeeld een ‘forum’ opgezet genaamd American Islamic Forum for Democracy. Via deze organisatie probeert hij (jonge) verlichte moslims bij elkaar te brengen zodat ze elkaar kunnen steunen en hun boodschap over een andersoortige islam kunnen verspreiden. Irshad is niet alleen auteur van het bijzonder goede en baanbrekende boek The Trouble with Islam Today, maar runt ook nog eens de website Moral Courage. U kunt haar Facebook-pagina hier vinden. Deze intelligente dame is niet alleen moslima, maar ook nog eens lesbisch. Met andere woorden: ze is bij uitstek een doelwit van radicalen. Ondanks die continue dreiging laat ze zich de mond niet snoeren en zet ze zich in voor grote hervormingen in de islam. Maajid Nawaz is de man achter Quilliam: ‘s werelds eerste echte contra-radicalisme organisatie. Hij begrijpt islamisten maar al te goed omdat hij ooit één van hen was. Bijna tien jaar geleden brak hij echter met het radicale gedachtegoed waarna hij die zieke ideologie zelfs de oorlog verklaarde.”

Deze mensen lijken steun te gaan krijgen van Ayaan Hirsi Ali die op 26 Maart een nieuw boek uitbrengt 'Ketters' geheten: klik voor het boek hier.

Ayaan schijnt nu ook te geloven dat er een kans is dat de Islam kan hervormen. In een artikel in Trouw staat daarover:

“ "Ze gelooft dat een islamitische 'hervorming' - een herziening van de islamitische geloofsleer, met als doel om het te verenigen met de moderniteit - op handen is. Mogelijk is hij zelfs al begonnen." Die omwenteling zou deels een reactie zijn op de gruweldaden van terreurgroepen als Islamitische Staat en Boko Haram. Over de hele wereld zijn moslims volgens Hirsi Ali gaan pleiten voor 'religieuze hervorming'.

Tegelijk zouden ook bij 'Westerse liberalen' de schellen van de ogen gevallen zijn. Zij realiseren zich volgens haar steeds meer dat de islam 'een dodelijke bedreiging vormt voor de vrijheid van meningsuiting'.”

Het hele artikel leest u hier

Dat eerste deel van die omwenteling onderschrijf ik. De Islam laat nu zo veel van zichzelf zien dat er langzamerhand genoeg moslims zijn die een religieuze hervorming willen in plaats van zich steeds maar te distantiëren.

Over dat tweede deel voel ik me nog niet zo senang. Zelfs voelde ik een beetje twijfel om dit positieve nieuws onder de aandacht te brengen, bang als ik ben dat de reactie zal zijn, zie je nou wel, het komt allemaal wel goed en dat zodoende de nodige waakzaamheid en kritiek weer terugzakt. Ik kijk dus eigenlijk gemengd en voorzichtig positief naar de huidige ontwikkelingen.

zaterdag 7 maart 2015

Bezorgd (4): De buik van Europa

Eind jaren tachtig, ik denk in 1986 of 1987 stond er in het blad Bres een artikel waarin een kwatrijn van Nostradamus werd gecheckt op waarheidsgehalte. Ik heb gezocht naar die bewuste uitgave van Bres maar kan hem niet meer terug vinden. Ik kan dus nu nog slechts mijn haperende geheugen raadplegen, hopelijk is dat toch nog interessant genoeg om een opstelletje te proberen.

Ik herinner me dat de tekst ging over een miljoen mohammedaanse soldaten die via de buik van Europa het continent zouden binnendringen.

In dat artikel kwamen verschillende experts aan het woord die er hun licht over lieten schijnen. Ook hoge militaire experts. Ze rekenden heel serieus van alles door en bekeken allerlei scenario’s. Ik herinner me tekeningen met aantallen manschappen, tanks en vliegtuigen van de NAVO-landen, van de Sovjet-Unie die toen nog bestond en van de legers van de gezamenlijke Islamitische landen. Hoe zouden legers vanuit het Midden-Oosten, als die al een eenheid zouden kunnen vormen, Europa kunnen bereiken? Een van de experts opperde dat er alleen een kans zou bestaan als de Sovjet-Unie en de NAVO niet meer zouden bestaan, wat misschien zou kunnen als gevolg van een verhitting van de koude oorlog. Dat leek toen onzin (want de atoomdreiging zorgde voor koude veiligheid) en daarom kon de voorspelling van Nostradamus de prullenbak in.

Ongeveer twintig jaar later had ik een discussie met een vriend over het onderwerp of we wilden dat Europa zou islamiseren of dat de islam zou europeaniseren, oftewel dat moslims zich zouden aanpassen aan het westen. Ergens in die gesprekken heb ik toen dat artikel aangehaald, ik was het toen nog niet kwijt. De vriend reageerde kritisch en een beetje smalend over mijn domheid om te geloven dat Islamitische legers met een miljoen soldaten de middellandse zee zouden kunnen oversteken. Ik reageerde een beetje beledigd omdat ik dat helemaal niet zo zag en bedoelde, zo dom was ik nou ook weer niet. Ik dacht nl. helemaal niet aan militaire soldaten. In dacht dat de taal van Nostradamus zodanig geïnterpreteerd moest worden dat het soldaten van Allah zouden zijn, gelovige moslims. Het zou in dat kwatrijn wel eens over ‘heilsoldaten’ kunnen gaan in plaats van over soldaten met bepakking en mitrailleurs zoals de tekeningen in dat artikel dat aangaven.

Langzaam aan leerde ik meer. Dat het verschil tussen fysieke strijd en geestelijke strijd, de grote en de kleine jihad in de praktijk er helemaal niet toe doet. Het was eerder een westerse projectie of wensgedachte van mij. Het gaat daar over soldaten van Allah, mannen van God in een cultuur waar niet zo’n duidelijk verschil bestaat tussen burgers en religieuzen als bij ons en ook niet tussen burgers en strijders voor het heil van het land omdat de scheiding tussen godsdienst en staat daar niet gemaakt is. Ook het verschil tussen een officier en een aalmoezenier lijkt me daar niet zo duidelijk. Alles is een, daar gaat het om in de islam.

Nu is het ondertussen zo dat de Sovjet-Unie niet meer bestaat. De NAVO is dientengevolge een heel stuk minder bewapend. Het krachtigere Amerikaanse deel van het westen is moe van het kastanjes uit het vuur halen en het gebemoei met de wereld. Griekenland flirt met Rusland, en is in feite nog steeds in oorlog met het enige Islamitische land in de NAVO Turkije over Cyprus. Ook blijkt nu dat er met voldoende succes een scheve ongelijkwaardige oorlog gevoerd kan worden om in de hele wereld gelovigen ervoor te enthousiasmeren. We maken mee dat er een kalifaat is opgericht en dat er zelfs vanuit alle Europese landen heilsoldaten daarvoor meevechten. Ze hebben plannen om op te trekken naar Europa. De laatste berichten wijzen er op dat er een kans is dat binnenkort ook Libië een IS kalifaat zal zijn. Van daaruit willen ze optrekken naar Rome. Wat betreft scheve oorlogsvoering; wat kan je met F16’s en tanks als heilsoldaten van Allah een school of een ander gebouw met ongelovigen overvallen en de aanwezigen gijzelt. Een paar mensen onthoofden of ophangen en je eisen stellen, wat moet de overheid daar tegenoverstellen. Het gaat allemaal heel anders dan wij ons aanvankelijk voorstelden.

Had Nostradamus ongelijk, of moeten wij er zelf voor zorgen dat hij ongelijk had

Ik vrees dat Europeanen en Nederlanders zich liever aanpassen aan de fatsoeneisen van moslims en liever steeds sharia vriendelijker zullen worden om de dreiging van ellende en verschrikking die daar achteraan kan komen te voorkomen. De soldaten van Allah hoeven slechts af en toe een terreurdaad uit te voeren en zo zal langzaam maar zeker Allah’s leger overwinnen. Van integratie komt nog minder terecht dan tot nu toe het geval was door de steeds grotere nieuwe aanwas van nieuwe 'mede-Europeanen'. Er zullen meer enclaves ontstaan waar de westerse wet niet zal gelden. Waar de politie niet naar binnen durft zonder militaire ondersteuning of ze zullen zelf sterker bewapend en getraind moeten worden. Dit is al praktijk in wijken in verschillende Europese steden.

Op dit moment lijkt het er op dat het scenario dat mijn vriend mij toedichtte en ik zelf toen niet serieus kon nemen nu toch mogelijk blijkt. Heilsoldaten zijn een westers begrip, een christelijk en pacifistisch begrip. Ik had toch weer mijn westerse denken op de Islam geprojecteerd. Een islamitische heilsoldaat vecht innerlijk én uiterlijk, het zijn twee kanten van dezelfde medaille die jihad heet. Middels terreur, zelfmoordacties en martelaarschap staat het westen voor aap met zijn moderne precisie technieken en zgn. schone oorlogvoering. Het visioen van Nostradamus kan mogelijk toch werkelijkheid worden.

Maar dat hoeft natuurlijk niet, we zijn er zelf bij.

Wat zeg ik nou weer. Zijn we er zelf bij?

Dat 'via de buik van Europa' gaat kennelijk niet alleen over Italië en haar eilandjes. In Griekenland lijkt Europa een soort van 'trekkend en aanzuigend buikgat' te hebben. Zie The Post Online hierover.

vrijdag 9 januari 2015

Gij zult beelden maken

Een oproep aan moslims en ongelovigen

Wat me in de huidige discussies opvalt is dat het zo veilig blijft allemaal. Iedereen herhaalt met de nodige emotie, ‘je suis charlie’. Een potlood tegenover een kalasjnikov en dergelijke raken helemaal de kern niet. Die tekeningen zijn wel scherp, raak en creatief maar het zijn geen wapens. Ze dragen niet bij aan de strijd tegen het opleggen van een vreemde wet, maar men verkeert in de veronderstelling dit wel te doen. Wat kan een ware gelovige zo'n prent nou schelen, dat raakt hen niet.

Waar het om gaat is dat ze ons, het westen hun eigen wetten opleggen boven de onze, over de onze heen. Want, Allah Akbar! en dat geldt voor de hele schepping, dus zeker voor de hele mensenwereld. Mohammed mag niet afgebeeld worden. Doe je dat wel dan stel je een tegendaad. Dan kom je op voor je eigen wetten en cultuur en laat je je niet hun wet voorschrijven. Dan strijd je onze strijd. Niet door een pennetje in de lucht te houden, hoe dramatisch en pakkend dat ook mag zijn.

Wat gebeurt hier nou eigenlijk. De ‘ware gelovigen’ houden zich aan hun heilige boek waarin staat dat van het allerhoogste geen afbeelding gemaakt mag worden. Waarom zou dat zijn? Wat ik kan bedenken is om de reden dat dat niet kan. Het oneindige, grenzeloze kan niet begrensd worden met een beeld want dat is per definitie begrenzing. Een afbeelding is dan een verafgoding. Dat wat afbeeldbaar is, is begrensd en dus niet onbegrensd en dus is het niet het allerhoogste, dus zit je fout als je het allerhoogste afbeeld. Zo simpel is dat. Profeten en mystici wilden het volk voor deze misvatting behoeden. Ik ga er in deze redenering van uit dat Allah als het allerhoogste of allergrootste gezien moet worden dat boven alles uitgaat.

Mohammed

Een van de strijdpunten tussen de christelijke leer en de islamitische is dat christus niet god is en ook niet de zoon van god, behalve in de zin dat iedereen een kind van god is. Mohammed is een mens zoals wij, geen god of een bijzondere zoon van god zoals de christenen dat van christus claimen. Een gewoon mens dus, zij het een mens om een voorbeeld aan te nemen. Een perfecte mens. Maar geen god, geen allerhoogste. Dat te beweren zou heiligschennis zijn. Dat zou de fout zijn die de christenen ook maken en dat willen ze natuurlijk niet.

Afbeeldingen maken is afgoderij

Dit is de te verwachten verdediging als je een mohammedaan ( =‘ware gelovige’ ) zegt dat van mohammed dus eigenlijk best een afbeelding gemaakt zou mogen worden want hij is god niet. ‘Ik mag Mohammed niet afbeelden want ik zou hem dan verafgoden' schijnt in dat geloof de voor mij niet te volgen logica te zijn. Waarom wordt mohammed op dit punt van beeldverbod aan god gelijkgesteld terwijl hij toch eerst en vooral een mens is die nagevolgd moet worden. Kent men in de Islam dan geen verschil tussen aanbidden en vereren, vraag ik me dan af?

Beeld en cultuur

Wanneer het gaat om het allerhoogste, ondenkbare en onkenbare is een beeldverbod wel te begrijpen. Echter men zou zich moeten realiseren dat er ook geen innerlijke beelden van gemaakt kunnen worden. Er kan aan het allerhoogste geen eigenschap toegeschreven worden want het gaat boven ons bevattingsvermogen uit. Van deze betekenis die ik wel kan volgen merk ik bij de mohammedanen echter niets. Ze vatten het uiterlijk en materieel op en dat op een zo fanatiek blinde manier dat degenen die hun leven geven voor de verdediging van dit dogma door grote groepen moslims worden geëerd en bewondert. Onderwijl wel terroristische aanslagen veroordelen en 'dit is niet mijn islam' roepend.

Wij in de westerse cultuur verbeelden van alles, het betekent voor ons geen verafgoding in spirituele of religieuze zin. We weten dat beelden de echte werkelijkheid niet kunnen omvatten. Beelden en verbeeldingen veranderen daarom ook steeds, hetgeen duidt op verandering van opvatting, op verandering van inzicht. Het duidt op een levende geest in plaats van een versteende geest. Door beelden van mohammed te maken en zelfs van allah zou de islamcultuur in beweging komen. Het gaat helemaal niet alleen om spotprenten en satire. Het gaat om beweging van de geest, om verbeelding en dan vernieuwde verbeelding enzo verder. Kom op gematigde moslims, aan de slag! Je hoeft helemaal geen beledigende beelden te maken, het kan ook fatsoenlijk.

Wanneer moslims deze oproep niet aannemen dan wil ik ze er op wijzen dat ze zichzelf zo apart houden en zich dit moeten herinneren bij aanklachten over apartheid, tweedracht en discriminatie. De niet moslims zouden zich moeten realiseren dat wij ons niets van hun wetten hoeven aan te trekken. Wij kunnen mohammed en allah in ons referentiekader opnemen zoals we dat ook doen met jezus, boeddha, lao tzé of krishna. Hun wet geldt alleen voor hen als gelovigen, niet voor ons. Willen ze geen beelden maken dan gaan ze toch lekker geen beelden maken zou ik zeggen. Maar schrijf ons de wet niet voor.

Aanvulling: In NRC van 10 Jan. tekent Ruben L. Oppenheimer een mohammed die 'je suis charlie' op zijn T-shirt toont, op pagina 13. Dat is nog eens de pen hanteren. Was dit nou maar gedaan door een 'niet mijn Islam' twitterende moslim. Laten we kijken wat daar de komende tijd gebeurd.

Aanvulling op 15 januari

Uit een artikel van Robin de Wever in dagblad Trouw van vandaag neem ik deze zinsnede:

"Velen gingen het afbeelden van de profeet zien als een risico. Wie de profeet schilderde, was maar één stap verwijderd van persoonsaanbidding, en dat was godslastering. Aanbidding kwam alleen toe aan God. Mohammed was, hoe belangrijk ook, slechts een mens. Afbeeldingen werden al snel taboe."

Het artikel laat goed zien dat de koran nergens het afbeelden van mohammed verbiedt. Wel zijn er uitspraken over in de ahadith, dat zijn teksten over de handel en wandel alsmede vermeende uitspraken van de profeet. De sharia is maar gedeeltelijk op de koran gebaseerd en vooral op de ahadith. Oelema's interpreteren de koran aan de hand van deze laatste geschriften en baseren daarop hun regels en fatwa's. Oelema's zijn gestudeerde en geleerde uitleggers, die overigens onlangs door Al Sisi vermanend werden toegesproken, zie mijn vorige artikel op dit blog.

Mohammedanen volgen de regels, de uitleggingen en de fatwa's van deze geleerden op. Zelfstudie, zelf uitleggen, je eigen hart, geweten en intuïtie volgen onafhankelijk van de leer is arrogantie tegenover mohammed en allah. De zonde van hoogmoed is natuurlijk een heel belangrijk vergrijp in deze godsdienst van onderwerping.

Sterk staan in het geloof en de geleerden volgen is beter, je eigen geweten en hart volgen is twijfel. En twijfel is niet best, zie deze soera 3:7, die zegt hier weergegeven in een eigen samenstelling van vertalingen:

“Hij is het die u de schrift (het boek) heeft nedergezonden; er zijn verzen in die fundamenteel en onoverdrachtelijk zijn in hun betekenis, zij vormen de grondslag van het boek (wettelijke verplichtingen en strafwetten), anderen zijn zinnebeeldig (allegorisch) en overdrachtelijk. Maar degenen in wier hart dwaling (twijfel) is gaan na wat er meerzinnig (symbolisch – allegorisch) van is in begeerte naar verzoeking en in begeerte naar uitlegging ervan. Maar niemand kent de juiste uitleg dan Allah – en degenen die vast gegrondvest (stevigstaand) zijn in kennis, die zeggen: “Wij geloven er in; het geheel is (het is alles) vanwege onze heer”, en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben (dan de verstandigen)”.

Het lijkt niet erg halal te zijn om te beginnen aan zelf nadenken en uitleggen. Je moet dan kennelijk te rade gaan bij de stevigstaanden en verstandigen in kennis. En wat wordt hier gezegd over die verstandigen? Dat het degenen zijn die geloven. Zij “geloven er in”, staat er en zij verzekeren ons ervan dat de totale leer een gehele eenheid is.

Wat een grip op het zieleleven en wat een gesloten systeem wordt hier gecreëerd. Wat betekent dit voor mensen met een open, nieuwsgierige en creatieve geest? Wat een wantrouwen van Mohammed en Allah spreekt hieruit naar hun gelovige volgelingen. Wat een strak, streng en totalitair bewind. Wat een spirituele gevangenis creëert dit.

Dit wekt in mij geen respect op, alleen heilige verontwaardiging en kritiek. Ik tolereer het maar voor respect moeten de moslims zelf zorgen. Respect is een onwillekeurige zielsbeweging die opgewekt wordt in de ontmoeting met waarheid, schoonheid en goedheid. Itjihad (vernieuwing en vrijheid van uitleg, persoonlijke waarheidsvinding) op wat voor niveau dan ook zou daar voor kunnen zorgen.

Verder verscheen vandaag nog een goed artikel op DDS van Leon de Winter over de wetten van Allah. De Winter leest soera's hier in hun context. Mohammedanen halen vaak bepaalde soera's of delen daarvan uit hun context om de vredelievendheid van hun godsdienst en cultuur aan te tonen. Ze trekken altijd aan het kortste eind omdat de oelema uiteindelijk toch gelijk krijgt. Bijvoorbeeld dat onthoofding of ophanging inderdaad niet mag maar dat is dan omdat het in een Islamitische staat moet worden uitgevoerd en door hunzelf moet worden verordoneert. Maar er zijn meerdere scholen en meerdere geleerden. Mohammed wilde niet dat zijn godsdienst hiërarchisch zou zijn zoals het christendom. Zijn opzet werkte niet of misschien maar heel even. Er ontwikkelde zich een elite, de oelema. Maar voor een bindende functie daarvan bieden mohammeds uitgangspunten te weinig steun. Een moslim is directe verantwoording schuldig aan Allah en het lijkt onderdeel van de leer om zich daar eerder aan te onderwerpen dan aan de geleerden. Zie deze uitspraak van de student in het eerste artikel op dit blog: "De Imam heeft daar niets mee te maken". Klik hier In de praktijk blijkt dat 'ware gelovigen' wel ergens een Imam vinden die fatwa's geeft maar hun believen. De oelema's distantiëren zich en voila, de 'ware religie van de vrede' is weer gered. Het resultaat van die horizontale islam is dat iedereen het daar voor het zeggen lijkt te hebben en dat ook doet. Het gevolg daarvan zien we in de huidige islamitische wereld.

donderdag 8 januari 2015

Oorlog: Sisi tegen Isis

.....men komt niet eens zo ver als Al Sisi.

In een reactie en discussie reeks op een artikel van Bart Schut vandaag reageerde ene Harry met:

“Al-Sisi heeft een dappere nieuwjaarsspeach gesproken waaraan Merkel een puntje kan zuigen".

“Is it possible that 1.6 billion people (Muslims worldwide) should want to kill the rest of the world’s population—that is, 7 billion people—so that they themselves may live?” he asked. “Impossible.” “You imams (prayer leaders) are responsible before Allah. The entire world—I say it again, the entire world—is waiting for your next move because this umma (a word that can refer either to the Egyptian nation or the entire Muslim world) is being torn, it is being destroyed, it is being lost—and it is being lost by our own hands.”

Eindelijk een Islamiet die kritisch durft te zijn en de schuld durft te leggen bij de eigen groep. (….)

Bij interesse kijkt u hier: Sisi on Islamic thinking

Inderdaad, laat dit een oorlog zijn tussen Sisi en Isis. De Islam moet inderdaad worden aangesproken en dan vooral hun leidsmannen. Zij dragen de verantwoordelijkheid om hun Islam ideologie te zuiveren. Zij zouden kritisch moeten kijken naar hun heilige teksten en de uitleg daarvan. De dogmatiek en het fanatisme komen daar vandaan. Gelovigen identificeren zich daarmee en richten hun leven daarop in. Niet alleen dat maar vooral dat hun gewetensvorming daarop is gestoeld is van het grootste belang. Aan de vruchten kent men de boom. Als men steeds maar rotte vruchten moet veroordelen kan men toch onderhand wel eens naar de boom zelf gaan kijken. Misschien valt daar iets te snoeien? Misschien moet men het zaad eens onder de loep nemen?

Het blijft me opvallen, ook nu in alle reacties; het blijft aan de oppervlakte, alle kritiek blijft veilig. Wat is er makkelijker dan geschokt reageren en moord en doodslag veroordelen. Vervolgens gaat men zichzelf en elkaar ‘in de hand houden’ want ‘anders doen we precies wat zij willen’. Ja, dat zal wel maar verder lijkt het niet te gaan. Ik heb geen een verontwaardiging gehoord over hoe het toch kan dat moslims hun wet toepassen op de hele wereld, op ongelovigen, de arrogantie van dat geloof zag ik nergens aan de kaak gesteld. Dat is toch duidelijk een spiritueel en geestelijk imperialisme. Ongelofelijk, men komt niet eens zo ver als Al Sisi.

Het zal de angst zijn natuurlijk.

Men laat zich inpakken door gelovigen als Alforkani die zijn best doet om de rotte vruchten van zijn moskeeboom te scheiden zonder die aan kritiek te onderwerpen. Hij houdt de heilige teksten waar hij in gelooft voor puur, zuiver en gods woord waar per definitie niks mis mee kan zijn.

De imams, de geestelijke leiders van de Islam zouden een voorbeeld moeten nemen aan de westerse cultuur. Honderden, misschien wel duizenden mensen zijn aan westerse universiteiten gepromoveerd op proefschriften die gaan over de oorsprong van anti-semitisme in het christendom. De bijbel en de evangeliën werden en worden op de snijtafel gelegd. En er wordt gepubliceerd over de bijdrage en zelfs de schuld van het christendom aan kolonialisme en racisme.

Het enige wat Islamgeleerden doen als ze dat lezen is ja knikken en het beamen. Met de vinger naar de ongelovige wijzen. Vervolgens blijven ze hun eigen straatje schoonwassen en verdedigen. Als het niet meer lukt mekkert men in slachtofferschap, verdedigt zich met smoezen, voelt zich beledigt en ontsteekt in woede. En de uitvoering daarvan laat men aan het met eergevoel doordrenkte voetvolk van de testosteronbrigade over. Want zo werkt dat dan uit.

Naschrift op 11 - 02 - 2014

Ibrahim Issa, TV presentator in Egypte refereert aan (bovenstaande) uitspraken van Al Sisi en confronteert de Al Azhar geleerden met hun taak in deze moderne tijd.

Klik hier!

Naschrift 16 - 02 - 2015

Al Sisi is inderdaad een gewapende strijd aangegaan met Is, klik hier.

maandag 5 januari 2015

Kolonisten of immigranten

Hoe vreemd is het nou eigenlijk dat mensen denken aan kolonisering bij het zien van (vooral mohammedaanse) immigranten?

Op 4 januari 2015 nam een Oosterijks-Turkse hoogleraar het volgende in de mond: “Veel buitenlandse staten beschouwen ons als hun koloniën”. Kijk (op 7:05 min) hier

Dat geeft de burger moed om het kolonistische gedrag dat ik meen te bespeuren nu eens onder woorden te brengen in een artikel. Eerder was ik hier bang voor, vond ik het te schokkend. Bovendien had Wilders het woord koloniseren ook al eens gebruikt maar dan in zijn bekende ‘een regel’ stijl. Misschien kan er nu gewoon over gediscussieerd worden.

Wat is het beeld van een kolonist?

*Woont in een vreemd land waar hij geen wortels heeft

*Heeft zijn eigen kalender en jaartelling

*Draagt zijn eigen typische kleding

*Eet zijn eigen typische voedsel

*Spreekt zijn eigen taal

*Heeft zijn eigen geloof

*Ziet om zich heen de heidenen

*Trouwt alleen binnen eigen geloof of ras en nooit met een inboorling(e) tenzij die zich tot het geloof en cultuur van de kolonist bekeert, of tenminste beloofd dat de kinderen in de eigen cultuur worden opgevoed

*Wil het liefst in het thuisland begraven worden en als dat niet kan dan tenminste op een ‘eigen begraafplaats’ in het nieuwe land

*Behoudt het paspoort van zijn thuisland

*Behoudt financiële en economische banden met het thuisland

*Het thuisland heeft grote financiële voordelen en belangen bij de situatie

*Vanuit het thuisland wordt druk uitgeoefend en gestuurd op cultuur en politiek

*Vervult militaire dienstplicht in het thuisland

*Behoudt zijn eigen rechtssysteem en stelt eigen rechtbanken in. Dit brengt enkele andere aspecten van kolonialisme in gedachten namelijk:

*Enclave vorming

*Volksplantingen, een veelzeggend woord uit die tijd

*Cultuurverbetering en volksverheffing voor de heidenen/inboorlingen

*Een eigen geschiedschrijving van het ‘nieuwe land’. Bijv. in plaats van ‘we hebben hard gewerkt om iets te bereiken’, ‘we hebben hard gewerkt om dit land er na de oorlog bovenop te helpen, de inlanders wilden het vuile werk niet doen’. Vergelijk dit met een immigratie land als de V.S. in Amerika, ook trotse verhalen over hard werken, 2 of 3 banen hebben enz. maar geen herschrijving van de geschiedenis en wel identificatie met die geschiedenis.

*Het thuisland weigert om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Weigert tegelijkertijd de paspoorten van haar onderdanen terug te nemen/ongeldig te verklaren ten gunste van het nieuwe paspoort/ontvangstland. Op die manier heeft het oude thuisland blijvend (generaties lang) de mogelijkheid om de eigen wet van het land van origine te blijven toepassen.

*Politieke partijen in het nieuwe land voeren vanuit het thuisland gestuurde politiek.

Deze lijst valt beslist nog verder aan te vullen.

Naar mijn idee vertolkt die Oostenrijkse hoogleraar de gevoelens van de Duitse demonstranten in bijvoorbeeld pegida.

Hier nog een link naar een video bericht van een Duits Joodse man die zijn mening geeft over Pegida, de nieuwjaartoespraak van Merkel en de Europeanen oproept wakker te worden. Ondertussen blijkt echter de link geblokkeerd te zijn.

Dit artikeltje is ook verschenen op de site Veren Of Lood, waar ook enkele reacties te vinden zijn: Kijk daarvoor hier.