dinsdag 3 oktober 2017

Begrijpen en begrip hebben

Na 9/11 zei een moslim, ik begrijp het maar ik heb er geen begrip voor. Daar kwamen felle reacties op. Toch interessant dat: begrijpen en begrip hebben voor.

Een journalist (zie de video, link verderop) pleitte er voor om de islam beter te leren kennen en begrijpen. Dat zou mede de oplossing zijn voor het probleem van het islamitisch terrorisme. Ik vind de benadering van deze man zeer eenzijdig. Hij heeft slechts kritiek op het westen en ziet de islam zodoende niet als evenwaardig. Evenwaardig zou wat mij betreft betekenen, dezelfde kritiek en analyses tot op het bot voor zowel oost als west.

Ik kritiseer de islam zeer. Ik kritiseer die als een monotheïstische godsdienst, als een totalitaire theocratische ideologie die door zijn totalitarisme geen scheiding maakt met politiek. Het is daarom ook een werkelijke politieke ideologie maar dat niet alleen. Het is mijns inziens wel degelijk ook een godsdienst en haalt daaruit nou juist zijn kracht en macht. Die wordt gehaald bij god namelijk, bij de allerhoogste die boven alles staat, boven de wet, boven de mens, boven de ratio, boven je eigen geweten. Dit doe je beter niet af met; god bestaat niet. Of god wel of niet bestaat is hier niet van belang. Het gaat om dit psychologische mechanisme van macht geclaimd uit het bovenmenselijke waarmee de andere mening, houding, de andere cultuur het onderspit delft tegenover hun goddelijke almacht.

In deze tijd is de islam de montheïstische godsdienst bij uitstek. De reden voor mij om die te kritiseren is de bevrijding van spiritualiteit uit de dogmatiek van een vaststaand stelsel van gedachten en voor de vrijheid van het geestelijke leven. Ik heb me mijn hele leven geïnteresseerd voor godsdiensten, spiritualiteit en verschillende culturen. Was altijd voor tolerantie, openheid en universaliteit. Totdat ik ging inzien dat deze idealen niet omgezet kunnen worden in maatschappelijke en politieke programma’s en dat je volledig de mist in gaat met je openheid en tolerantie als je dat doet. Behalve dan als je er voor kiest om je als martelaar op te stellen. Want dat wordt je als je je openstelt naar culturen of godsdiensten die zelf niet open en tolerant zijn. Ik ben daardoor veranderd in mijn opstelling. Ik heet nu rechts te zijn, zelfs extreem en nog erger. Wat ik maar niet kan verhapstukken is dat mensen alsmaar positief, optimistisch en naïef blijven tegenover de islam, tegenover de islam als godsdienst, als cultuur, als gedachtegoed, als politieke ideologie. Terwijl elk ander gedachtegoed ten diepste wordt gekritiseerd wordt de islam ontzien, ik denk uit angst. Onderwijl heet ik islamofoob en zij niet….

Een vriend plaatste een video van de site ‘allochtoonz’ op zijn tijdlijn op facebook. Ik keek er een paar keer naar maar knapte al heel snel af en drukte het weg. Dat herhaalde zich zo enkele keren. Totdat ik onlangs besloot het helemaal uit te kijken en er eventueel wat mee te doen. Dat doe ik nu bij deze door de tekst door te lopen en van commentaar te voorzien.

Klik voor de bewuste video hier

Als dat niet werkt, gebruik dan deze link: https://www.facebook.com/Allochtoonz/videos/1695064834132702/

De journalist zegt in de eerste zin: “9/11 toonde ons dat we andere culturen niet kennen”.

“We” zegt hij, wie zijn die we? Dat zijn wij de west Europeanen. Ja, wij Europeanen moeten de andere culturen kennen. Als we die niet kennen krijg je toestanden als op 9/11. Dat is zijn mening. Maar uitgaande van het idee dat culturen gelijk zijn, of naar gelijkheid zouden moeten streven mag je toch wel een wederkerigheid verwachten van niet westerse culturen vind ik. Die torenvliegers kenden onze westerse cultuur wel? Nou ja, ze hadden het idee het hart van de westerse cultuur te raken. Daarin werden en worden ze gesteund door het grootste deel van de moslim bevolking en ook door zo ongeveer de helft van de westerse bevolking die materialistisch denkt en alleen rationeel en wetenschappelijk analyseert. Zij hadden en hebben het wat mij betreft helemaal mis. Maar over het hart van de westerse cultuur gaat het nu niet.

De man gaat verder met te vertellen dat de verdere aanvallen op Irak en Afghanistan en ook de overwegingen om Iran aan te vallen wel door 9/11 zijn getriggerd maar uiteindelijk voortkomen uit onbekendheid met de moslimse wereld.

Ja, daar zit wat in. Het westen had kunnen inzien dat wegblijven en ons er niet mee bemoeien het beste zou zijn. Het is inderdaad een groot probleem dat de westerling vrijheid en democratie wil verspreiden om de welvaart van de niet westerse volkeren te bevorderen. Het was niet wijs, zelfs dom om te denken dat je dat kunt organiseren of opleggen. De westerlingen, in dit geval vooral de Amerikanen denken namelijk dat Arabieren en Afrikanen mensen zijn zoals wij. Wat in Japan en in het na-oorlogse Duitsland lukte zou hier dan toch ook moeten werken? In het filmpje hebben we kunnen zien dat de man ons westerlingen er van beschuldigt dat wij denken dat zij anders zijn dan wij. Het punt is dat we in het westen nou juist wél denken dat we allemaal hetzelfde zijn. Het is de islam die de gelovigen leert dat we niet allemaal hetzelfde zijn en ook dat godsdiensten en culturen niet gelijk zijn. Moslims blijken wat geloof en cultuur betreft inderdaad anders te zijn. Niet als individuele mensen natuurlijk maar wel als groepsleden van een cultuur. Westerlingen zoals deze man verbieden zichzelf dit onderscheid te maken en hier verder over na te denken. Duitsers misschien heel begrijpelijk nog wel het meest, want ‘het’ mag nooit meer gebeuren. De man wil niet alleen dat we de moslims begrijpen, nee we moeten begrip voor ze hebben. Begrip hebben dat is empathie hebben, medegevoel, sympathie en tolerantie. En natuurlijk goed christelijk vergeven en de fouten bij jezelf zoeken. Ik heb er geen begrip voor dat in die hele grote wereldwijde islamitische cultuur geen groepen opstaan die een einde kunnen maken aan voor-middeleeuwse waarden en normen.

“De Amerikanen hebben gezegd dat ‘deze 1.4 miljard terroristen plat gebombardeerd moeten worden”.

Jeetje wat een onzin, wat voor een journalist is dit, dit is een regelrechte leugen. Maar het maakt wel duidelijk waarom ‘allochtoonz’ dit plaatst en hem “Een Duitse journalist die de waarheid durft te vertellen” noemt. Kunnen ze zich lekker sterken in de opvatting dat het westen een genocide van plan was en misschien wel nog steeds is. Waarom is dit geen aanzetten tot haat en opruiing?

“Het is niet begonnen met 9/11 maar met 200 jaar Europese kolonisatie. Miljoenen moslims werden omgebracht door west Europeanen die veel gewelddadiger waren en zijn dan de moslims.”

Als volgens hem wij westerlingen hetzelfde zijn als moslims, waar is dan zijn voorbeeld in de Islamitische wereld van een pacifistische beweging? Waar is dan zijn voorbeeld van westerse individuen die over een gebeuren van 200 jaar nu met persoonlijke wraakgevoelens rondlopen en er een strijd op leven en dood voor over hebben? Dat kan alleen in een collectivistische cultuur die gevoed wordt door een godsbeeld en een mensbeeld waarin wraak en vergelding een belangrijke rol spelen.

“Dan komt er een optelsom van miljoenen doden door Duitse en andere westerse schuld waar moslims geen aandeel aan hadden. In de koloniale tijd hebben de moslims de wereld geen kwaad gedaan.”

Nee, dat kon ook niet juist vanwege die kolonialisering. Zo heeft die kolonisering de moslims toch nog kunnen vrijhouden van 2 eeuwen schuld aan gewelddadigheid. Maar hoe was het daarvoor en daarna? Hoe is het nu? Tsja, volgens deze goede man moet en zal het aan ons liggen, ook voor en na die twee eeuwen. Bovendien, in die twee eeuwen zou er dus iets gedaan kunnen zijn aan de onrechtvaardige ongelijkheid in de Islam van gelovige - ongelovige, man - vrouw en meester – slaaf, concepten stammende uit de 7de eeuw. Niet eens een gedachte aan verandering is ooit opgetekend. Wel gebeurde er in Turkije een eeuw geleden door Atatürk iets richting modernisering. Dat wordt nu door Erdogan op Islamitische wijze om zeep geholpen. Verder is het zo dat in de koloniale tijd en ook nog even daarna steden als Beiroet, Damascus en andere steden tamelijk multicultureel waren. Nu de invloed van het kolonialisme verdwenen is, zijn de percentages Christenen, Joden en andere niet moslims daar weer terug van ongeveer 20 procent (Libanon was zelfs voornamelijk christelijk) naar nu ongeveer 3 procent. En dat is onze schuld omdat we daar 200 jaar gekolonialiseerd hebben? Nee, er zat in ieder geval toch wel een klein voordeeltje in dat koloniale tijdperk. Tenminste als je voor gelijke rechten en rechtvaardigheid bent, en dat is deze meneer blijkens deze video. Dat voordeeltje is verdwenen door de dekolonisatie als je het mij vraagt. Niet dat ik voor rekolonisatie ben hoor, trek dat niet als conclusie.

We moeten er kennelijk begrip voor hebben dat ze wraak willen, dat ze ons haten.

"Dan wordt nog even toegevoegd dat ook de Fransen heel Algerije poogden plat te bombarderen."

De Fransen schijnen daar inderdaad vreselijk te hebben huisgehouden. Maar waarom al die beschuldigingen en optelsommen van doden? Het moet volgens mij aantonen dat de moslims goede redenen hebben om wraak te nemen en een gevoel van zoete wraak en gerechtigheid te ontlenen aan terrorisme. Dat wordt begrijpelijk door die twee eeuwen kolonialisme. En waar hij het nu niet over heeft; natuurlijk ook door de kruistochten. Dat is nog langer geleden maar de ziel en het persoonlijke zelfbesef van de mohammedaan strekt zich nou eenmaal over vele eeuwen uit. Wij moeten onze schuld bekennen en het begrijpen, nee we moeten begrip voor ze hebben. Wat een boetvaardige christelijke Duitser is dit zeg. Nou, begrijpen doe ik het wel maar ik heb er absoluut geen begrip voor.

“Terrorisme wordt gecreëerd door onrechtvaardigheid. Je kan het terrorisme alleen bestrijden met rechtvaardigheid. En wij W. Europeanen deden het tegenovergestelde. Daarom vielen er (slechts?) 3000 doden in de torens - en wij hebben honderdduizenden onschuldige doden gemaakt in Irak”

Zou het begrip rechtvaardigheid in iedere cultuur hetzelfde zijn? Maar los daarvan, wat zou dan die gerechtigheid geweest moeten zijn? Saddam door laten gaan met (gemiddeld) 280 doden per dag te laten maken en met zijn genocide op Koerden en anderen die hem in de weg stonden? Erkennen dat de moslims anders zijn, we ze niet begrijpen en niets doen? Of geloven dat het mensen zijn zoals wij en vuile handen maken en een slechte naam accepteren? Wat was rechtvaardig daar. Wat is rechtvaardigheid. En is er een verschil tussen rechtvaardigheid en het gevoel onrechtvaardig behandelt te zijn of door het leven onrechtvaardig toebedeelt te zijn? Wat had er dan gedaan moeten worden of kunnen worden? Wanneer doe je het goed? Wie doet goed? Wat is goed in deze?

De man speelt hier wat mij betreft sterk in op emoties en sentimenten, hij is een ware populist. De moslimjeugd staat op de achterste poten en de naïeve, optimistische positieven buigen deemoedig en schuldbewust het hoofd.

“Hierna gaat hij nog even de diepte in. Jodendom, Christendom en islam zijn alle drie Abrahamitische godsdiensten. “Zo veel gelijkenissen. De moslims geloven in Jezus en Maria”, zegt hij bijvoorbeeld.”

Hier kan ik niet anders concluderen dan dat hij heel bevooroordeeld gelezen heeft. Want wat een onzin wordt hier binnen gesluisd. Dit is nou echt een voorbeeld van een gevaarlijke halve waarheid.

Jezus en Maria komen inderdaad voor in de Koran. Maar op totaal andere wijze dan hier wordt gesuggereerd. Er wordt natuurlijk helemaal niet in de christelijke zin in Jezus geloofd. Ik persoonlijk begrijp dat heel goed. Vanuit mijn theosofische verleden zie ik Jezus op bijna dezelfde manier als de mohammedanen. In een discussie en vergelijking tussen Islam en christendom kan je dit echter niet zo naar voren brengen. Jezus wordt in de koran nou juist ont-christelijkt, ont-goddelijkt en de kern van het christendom wordt daarmee ontkent. Er wordt in de islam de vloer aan geveegd met het concept van Christus als de zoon van god, zoon in de zin van gods geboorte als mens of 'in de mens'. Dat worden in de Islam leugens genoemd die Mohammed kwam rechtzetten. Het goddelijke blijft bij hem ver verwijderd van de mens. De mens moet zich aan Allah onderwerpen, als slaaf aan Allah gehoorzamen.

Dan komt hij met nog een wijsheid van hoog kaliber. “Wij denken dat zwarten, Arabieren en moslims niet zijn zoals wij” en dat “wij bijzonder zijn”. “Wij zijn verborgen racisten”. Wij, dat zijn de blanke westerlingen, de ongetinten natuurlijk.

Nou van dat alles merk je bij moslims natuurlijk helemaal niets, maar niet heus. Een groot applaus en hiep hiep hoera op sites zoals allochtoonz zal hij hiermee oogsten. Laat die ongelovige westerlingen vooral doorgaan met hun introspectieve zonden zoekerij en hun fouten vinderij, zonder dat van ons moslims te vragen, nee zelfs niet te verwachten.

Zijn definitieve oplossing

“Alle mensen hebben gelijke rechten. Hebben recht op gelijke behandeling en gerechtigheid.”

Als we (wij westerlingen) dat doen zal terrorisme verdwijnen. Mijn god, wat vind ik dit erg. Wat een bijna vuil te noemen mix van een open deur en weer zo’n gevaarlijke halve waarheid. Niet gelijke rechten en gelijke behandeling verlangen van de Islam aanhangers. Geen wederkerigheid vragen is naïef op het gevaarlijke af. Hij beschuldigt de westerling van arrogantie, van het gevoel van “wij zijn bijzonder”. Hij blijkt de westerling in ieder geval zo bijzonder te vinden dat het helemaal aan het begrip van die westerling ligt om het geweld uit de Islam te halen. Overigens, hij spiegelt hier misschien wel de vrome moslim die zelf ook concludeert dat hij niet goed genoeg gelooft en niet zuiver genoeg de leer volgt waarvan als gevolg de Islam nog steeds niet de wereld regeert. De man heeft er verder kennelijk geen benul van dat de O.I.C. (52 moslimlanden in de wereld) naast het ondertekenen van de Universele Rechten van de Mens nog een eigen Islamitsch verdrag van de rechten van de mens hebben ondertekend waarin een laatste artikel zegt dat geen enkele regel tegen de sharia mag ingaan. Want Allah weet het beter.

Waar ik maar niet over uit kan is dat goed opgeleide westerlingen en zelfs journalisten zo kunnen denken en handelen. Aan de andere kant, vroeger dacht ik ook zo. De meesten van mijn kennissen en vrienden nog steeds. Het verschil tussen hen en mij is ongeveer gelijk aan mij nu, en mijn persoon van 25 jaar geleden.

Waar is de evenwaardigheid en waar is de wederkerigheid

Wij moeten natuurlijk de positieve invloed van de Islam en Arabië op de westerse cultuur erkennen, en waarderen. Oké, natuurlijk. Ook al is dat een beetje moeilijk doordat het gepaard ging met kolonisaties in Spanje en de Balkan en stonden er moslimlegers tot bij Poitier en bij Wenen. Omgekeerd willen we ook graag dat de positieve invloeden van de westerse kolonisatie erkend en gewaardeerd worden. Gelijke monniken, gelijke kappen, wederkerigheid lijkt me gezonder dan in dankbaarheid de Arabische invloeden te delibereren terwijl de positieve invloeden van de westerse kolonisaties in schuld en schaamte verzwegen moeten worden.

Wat is er toch aan de hand in de hoofden van die deugmensen. Vragen ze van Arabische en Turkse mensen ook om de christen, de westerling te begrijpen, hem te kennen en begrip voor hem te hebben? Heeft er dan geen kolonisering en arabisering plaats gevonden van Marokko tot Indonesië? Was er dan geen Mohammedaanse kolonisering en islamisering tot in Europa en Afrika waardoor er wellicht in het westerse onderbewustzijn enige terughoudendheid en zelfs argwaan zou kunnen bestaan? Is het dan niet zo dat slavernij vanuit de Islam gesanctioneerd wordt en dat pas nadat het westen de slavernij afschafte de islamitische culturen schoorvoetend volgden en dat het nog steeds niet volledig beëindigt is?

Moet dit alles niet gekend worden en betrokken worden in een poging tot begrijpen om hopelijk ooit uit te komen bij 'begrip hebben'?

Tot slot voor deugmensen een mantra om 5 maal daags te herhalen (je wilt toch wat leren van andere culturen, niet?). "Angst bij jezelf onbewust houden d.m.v. ontkenning en onderdrukking of door verbloeming met positiviteit en vervolgens die angst wel waarnemen bij anderen heet projectie".

Geen opmerkingen: