zondag 18 mei 2014

Baudet vecht tegen de tijdgeest

In augustus 2011 schreef ik een stukje over de tijdgeest, spiritualiteit en politiek, hier te lezen. Ik herschrijf het nu met de bedoeling om iets van een alternatieve denkwijze over maatschappelijke ontwikkelingen te laten zien. In de geest van mijn vorige stukje over esoterie en moderniteit dus.

In het alternatieve circuit geldt dat er een nieuw tijdperk, een nieuwe cultuur is aangebroken in het laatste kwart van de vorige eeuw. Astrologisch gezien liep toen het vissen tijdperk van meer dan 2100 jaar ten einde. Het vissen tijdperk was het tijdperk van het christendom waarin de mensheid zou moeten worstelen om iets van liefde te gaan begrijpen en zo mogelijk implementeren in het culturele en sociale leven. Ik denk dat dat gelukt is in de vorm van het Humanisme, het kind van de christelijke cultuur wat uitgemond is in de Universele rechten van de mens.

Nu zou er een nieuwe cultuur aangebroken zijn in de vorm van het aquarius tijdperk, het waterman tijdperk. De grote les voor de mensheid is nu broederschap, universele broederschap wel te verstaan. Eigenlijk dat wat 100 jaar eerder al door de spirituele (o.a. theosofische) beweging in gang was gezet. Moeilijk aan te tonen overigens of er een daadwerkelijk oorzakelijk verband of voorbereiding was van die theosofische beweging vanaf 1875 op die van een eeuw later rond 1975. Voor velen die een complot of samenzwering zien is dit wel een aanlokkelijke gedachte.

Hoe dit ook zij, als een soort van perenerende (overwinterende) plant stak het alternatieve onkruid rond 1975 opnieuw de kop op. Perennial Philosophy geheten tegenwoordig, in het Nederlands eeuwige wijsheid genoemd. Dit keer bleken de omstandigheden wel heel erg gunstig. Het bereikte nu zelfs de ‘bovencultuur’. Er werd gezongen over ‘the age of aquarius’, in de musical Hair, die populair werd in de hele wereld en er verscheen een boek: De Aquarius Samenzwering.

Gebeurtenissen kan je natuurlijk op vele manieren waarnemen, interpreteren en benoemen. De zgn. esoterische zienswijze stipte ik hierboven al even aan, ik heb gemerkt dat de gestudeerde elite dit een achterhaalde romantisch-religieuze visie en houding noemt. De visie waar die gestudeerde elite zich in verschanst is de rationeel kritische wijze die historische, politieke en sociaal economische verklaringen voorop stelt. Van deze laatste weet ik erg weinig, behalve wat ik in kranten, artikelen en een enkel boek heb opgepikt. Wel heb ik begrepen dat men deze alternatieve beweging daar als een soort echo van De Verlichting ziet, en met name van het Duits Idealisme van o.a. Kant. Verder spreekt men bijv. over ‘cultureel marxisme’.

De tijdgeest

Hoe werkt de tijdgeest. Wat is dat eigenlijk voor iets? Tijd is altijd tijd. Maar als we dat zeggen hebben het over kloktijd. Psychologisch kan een bepaalde tijd heel lang of juist heel kort duren. Bij tijdgeest is er denk ik nog weer wat anders aan de hand. Het woordje geest is nu aan tijd toegevoegd; tijdgeest. Niet altijd wordt dat woord in zijn geheel uitgesproken. Bijvoorbeeld als we zeggen. ‘het was een hele andere tijd toen, alles was anders’ of ‘mensen dachten anders en er golden andere regels, gewoonten en gebruiken’. Dingen die we nu gewoon vinden vonden we toen helemaal fout. Oftewel, de geest is veranderd, er was een andere geest in die tijd.

In verband met de aanstaande Europese verkiezingen las ik onlangs een artikel over Thierry Baudet. Daarin werd een ouder interview van Co Welgraven met hem aangehaald van 1 Sept. 2012

Ik haal daar het volgende uit aan omdat hij een inhoud van het woord tijdgeest geeft:

“Baudet: "Het Hof heeft onlangs uitgesproken dat de SGP ook vrouwen op de kandidatenlijst moet toelaten. Of je het daarmee nu eens bent of niet, het betekent wel dat wij in Nederland buitenspel staan. De Tweede Kamer staat buitenspel, het nationale debat, de democratie. Het is toch wonderlijk dat steeds meer zaken buiten onze democratische rechtsstaat om gaan." Er kraait vrijwel geen haan naar. "Het is een dominant wereldbeeld, een dominante visie: we gaan toe naar een wereldstaat, naar een wereldburgerschap. Dat wordt uitgedragen en gesteund voor de politieke elite, de wetenschap, de journalistiek, lobbygroepen en bedrijven. Het is geen complot, maar een overeenstemming van belangen, het is een tijdgeest."

Je zou hier wat betreft die SGP kwestie kunnen denken; de tijdgeest werkt hoe dan ook. Als Nederland de moderne veranderingen die de nieuwe tijdgeest vereist niet zelf aanpakt dan neemt de tijdgeest het in de vorm van ‘Europa’ blijkbaar over.

Wat mij hier vooral opvalt is de uitspraak van Baudet over de tijdgeest. Alsof hij het concept uit het alternatieve circuit over tijdperken en tijdgeest onderschrijft. (Ik schat in dat hij het verschrikkelijk zal vinden mocht hij dit lezen.) Is dit de werking van de tijdgeest? Is het de Aquarius-geest die a.h.w. via de progressieve politieke programma’s geïncarneerd is in het sociale en maatschappelijke leven? Misschien is het slechts een andere culturele taal waarin de huidige gebeurtenissen benoemd worden. Baudet blijkt in ieder geval geen complotdenker zoals vele in de alternatieve beweging. Dat pleit voor hem wat mij betreft. Hij zegt, ‘het is een tijdgeest’. Baudet vecht dus tegen de tijdgeest.

Spiritualiteit en politiek

Ik stelde me in 2011 de vraag: “Hoe zit dat nou met de scheiding van kerk en staat als spiritualiteit zich niet meer in de vorm van georganiseerde godsdienst voordoet”. Wat als ik ‘kerk’ nu transponeer naar spiritualiteit en humanisme, en ‘staat’ naar politiek.

De kreet ‘god is dood’ betekende slechts dat het godsbeeld aan diggelen ging. Vroeger hadden we een fysieke, stenen beeldenstorm, nu een mentale, geestelijke beeldenstorm. Vooruitgang dus! De kerk liep leeg en we hebben nu 26% zgn. ‘nieuw spirituelen’ in Nederland die allemaal progressief humanistisch stemmen. Volgens mij is het voornamelijk deze groep die haar nationale, etnische, godsdienstige, klasse identiteit en zelfs haar geslachtelijke identiteit wil loslaten en zich wil verheffen tot een hogere eenheid en heelheid en alleen nog daaraan hun identiteit wil ontlenen. Ironisch dat het streven naar klasseloze gelijkheid dan weer een nieuwe klasse vormt, de klasse der klasselozen. Het is deze klasse waartegen Baudet het moet opnemen.

Spirituele of idealistische noties van heelheid en eenheid werden en worden hier verpolitiekt. Beschuldigingen die ik eerder aan de profeet Mohammed adresseerde (zie hier en hier) moet ik hier nu aan mijzelf en ‘de mijnen’ adresseren. Namelijk dat esoterie tot exoterie wordt gemaakt, ideële theorie wordt in praktijk gebracht met goede bedoelingen. Maar hebben we niet gehoord dat het pad naar de hel is betegeld met goede bedoelingen?

Het is dit leger van modernen, humanisten, progressieven en cultureel marxisten, waar Baudet het tegen moet opnemen. Ze geloven in de maakbaarheid en organiseerbaarheid van eenheid en heelheid. Eenheid van Europa, eenheid van de wereld, een wereldregering. Alle nationale identiteit, etnisch zelfbewustzijn, godsdienstige identiteit enz. de wereld uit te beginnen uit Nederland (en uit Europa) lijkt hun motto te zijn. Wederom hebben we in feite te maken met priesterpolitici, alleen zijn ze tegenwoordig vaak atheïst.

Ik strijd daarom graag mee aan de zijde van Baudet. Ik geloof niet in een georganiseerde aanpak naar heelwording die van buitenaf wordt opgelegd. Eenheid en heelheid kan ontdekt worden, niet opgelegd of georganiseerd worden. Dit mag je conservatief noemen of vinden, echter voor mij is dit een nieuw conservatisme. Er valt heel wat van waarde te bewaren, te conserveren van onze Nederlandse en westerse cultuur. Bijvoorbeeld democratie. D.w.z. dat een ieder bewust en vanuit vrijheid zijn/haar stappen kan zetten in een veranderingsproces naar eenheid en dat is nu niet het geval met deze Europese ontwikkelingen in Brussel.

Geen opmerkingen: